Trivselregler

1. Allmänt

Att bo i bostadsrätt innebär att vi ingår i en gemenskap av människor med samma intresse för sitt boende. Tillsammans äger och förvaltar vi Brf. Malmgården.

Gemensamma utrymmen
Tillsammans ansvarar vi för entré, trapphus och övriga gemensamma    lokaler. Därför är det viktigt att vi förvarar våra saker i de utrymmen som har tilldelats oss och låter övriga utrymmen vara fria. Ordning och reda skapar trivsel och lokalvårdare och fastighetsskötare kan lättare utföra sitt arbete.

Cyklar
Vi har många cykelställ – och dessa ska användas i första hand. Är det fullt i våra cykelställ – försök ställa cyklarna så att de inte stör vid städning eller fastighetsskötsel såsom vinterröjning. Det är inte tillåtet att låsa fast cyklar i stolpar och räcken.

Det går bra att vinterförvara cyklar i det egna källar- eller vindsutrymmet, men det är inte tillåtet att ställa dem i källarnas gemensamma utrymmen.

En gång per år rensar vi bland våra cykelställ – och tar bort herrelösa cyklar. Detta informeras via informationsbrev i portarna och på hemsidan. De bortrensade cyklarna sparas i tre månader innan de forslas vidare till Cykelköket.

Barnvagnar
På grund av utrymningsvägar och brandrisk får inte barnvagnar förvaras i trapphusen.

Motorfordon
På grund av  brandrisk får inte mopeder eller motorcyklar som går på bensin eller diesel stå på gården eller i portarna – dessa kommer att forslas bort. Vi hänvisar istället till att hyra plats i garaget eller ställa dem ute på Drottninggatan.

Rökning
För allas trevnad får rökning ej ske inomhus i de allmänna utrymmena (trappor, hissar, källare mm). Släckta fimpar ska slängas i de uppsatta askkopparna, inte genom fönster/balkonger ut på gården eller trottoaren.

Port och trapphus
Se till att portdörren går i lås efter dig vid in- eller utpassage till huset. Detta är ett enkelt sätt att minska risken att få objudna gäster. Portkoden byts vid varje kvartalsskifte. Lapp med koder delas ut i början av året. Lämna ej ut portkoder till obehöriga. Anmäl till förvaltaren ifall ni upptäcker fel eller om något är trasigt.

Vind och källare
Varje bostadsrättsinnehavare har idag möjlighet till att disponera ett förråd för förvaring. Detta utrymme finns antingen som ett källar- eller vindsförråd.

Om ni ej har någon förvaring, kontakta vår tekniska förvaltare. Samma regel gäller för övriga utrymmen på vinden och i källaren, de ska vara tillgängliga för sotning och brandsyn. Brandfarliga gaser och vätskor eller explosiva ämnen får inte förvaras på vindar eller i källare. Inte heller mopeder eller andra motorfordon får inte förvaras i våra förråd. All förvaring av möbler, kartonger mm utanför förråden är förbjuden då det hindrar framkomligheten. Då du vistas på vinden, tänk på att det finns medlemmar som har sin lägenhet rakt under.

Gården
Vi har en underbar gård som alla har tillgång till. Du kan sola, läsa, leka med barnen och ha fest med grannar och vänner. Ska du ha fest på gården – tänk då på att det hörs lätt upp i lägenheterna – så sänk volymen efter 22 som om du har fest inne i lägenheten.

Om du planerar att sätta upp ett partytält på gräsmattan meddela då styrelsen.

Grillning
Grillning på gården sker på den stenbelagda delen av upphöjningen. Du som grillar ska plocka undan grill och sopor efter dig. Grillkol ska vara väl släckt innan kolresterna kastas i metalltunnorna (står bakom planket mot Drottningatan). Här ska du också ställa grillen när den är tömd. Grillen får inte stå ute över vintern.

Håll utkik efter kommunens rekommendationer om eldningsförbud. Vi föreslår att ni alltid har en spann med vatten i närheten för att förhindra brand.

Husdjur
Hundar, katter och andra husdjur som är kopplade får vistas på gården i ägares sällskap, men inte rastas. Inga djur får gå lösa. Sandlådan och lekplatsen är till för barnen och där får djuren inte vistas. Om olyckan är framme skall ägaren naturligtvis plocka upp.

Sophantering
Stationer för återvinning finns på gården vid Kungsgatan och Drottninggatan. Tänk på att inte slänga framför allt glas efter klockan 22.00 eller innan 06.00 då det hörs över hela gården. Är det fullt i kärlen på det ena stället får man ta med sig avfallet till det andra. Inga sopor får ställas utanför kärlen även om de är fulla.

Tunga och hårda eller långa föremål får inte slängas i sopnedkasten eftersom de skadar sopsugssystemet. Det samma gäller kartonger och andra föremål som kan veckla ut sig och orsaka stopp.

Grovsopor får, av brandtekniska skäl, inte ställas i källare, vind eller på gården. Dessa sopor fraktar du själv bort till närmaste sopstation. Kan styrelsen identifiera den som ställt ut grovsopor så skickas en räkning på bortforslandet av soporna till denna person.

Varje höst ställer föreningen ut containrar där du kan slänga grovsopor som möbler, tv-apparater mm. Övriga tider på året står medlem själv för bortforslingen.

Vitvaror
Behöver du slänga vitvaror och inte har tillgång till bil? Hör av dig till förvaltaren så ordnas en transport av VA-syd. Därefter blir du fakturerad av styrelsen på kostnaden.

Tvättstugorna
Det finns fem tvättstugor i husets källare som står till de boendes förfogande. Varje bostad ska ha fått en kolv med nyckel som används för att markera tvättid. Den används även som lås i tvättstugans dörr medan du tvättar. Det är inte tillåtet att låta kolven sitta kvar – att förvara kolven på tavlan – utan endast för att markera nästa tvättid.

Det finns fem pass om tre timmar per dygn – alla dagar.
07.00-10.00, 10.00-13.00, 13.00-16.00, 16.00-19.00
och 19.00-22.00

Har inte den som bokat sig för en tvättid kommit inom en timme anses tvättstugan ledig och kan användas av någon annan.

Det är viktigt att vi följer anvisningarna som finns i tvättstugorna. Då fungerar våra maskiner bättre, samt håller mycket längre. Om något försvinner eller går sönder blir det vår gemensamma kostnad att återställa i ursprungligt skick.
Tvättning och mangling sker på bokade tider mellan 07.00 och 22.00. Strömmen bryts kl 22.00 i tvättstugorna och kl. 23.00 i torkrummen. Dessa tider gäller strikt med hänsyn till boende ovanför tvättstugorna.

Efter varje tvättpass ska maskiner, torkskåp, torktumlare rengöras och golvet torkas av. Skulle något i tvättstugan vara ur funktion, kontakta vår tekniske förvaltare, så att det blir åtgärdat så snart som möjligt.
Notera att två tvättstugor saknar torkrum – Kungsgatan 27A och Drottninggatan 6C. Dock finns torkvindar att tillgå i många trappor. Nyckel till dessa hänger bredvid dörren – om inte, låser du själv med hänglås.

Övernattningslägenhet
Brf. Malmgården förfogar över en övernattningslägenhet på Ehrensvärdsgatan 7. Denna kan hyras för tillfälliga besök av släkt och vänner. För kontakt samt pris se hemsidan www.malmgarden.org.

Styrelserum
Brf. Malmgården har ett styrelserum på Ehrensvärdsgatan 9. Denna används av förvaltare, vaktmästaren och styrelsen. Styrelserummet går inte att låna för privata sammankomster.

Garage
Under gården finns plats för 50 bilar med infart från Döbelnsgatan. Vill du hyra garage kontaktar du vår ekonomiska förvaltare. Se separata regler för garage.

Säkerhet och ansvar
Tillsammans kan vi förhindra inbrott och skadegörelse.
Vi måste se till att alla dörrar till källare, förråd, garage och övriga gemensamma lokaler är ordentligt låsta och att dörren går igen efter oss.
Om det uppstår skador på våra hus eller gemensamma utrymmen, ska detta anmälas till vår tekniske förvaltare. Genom att förebygga skadegörelse slipper vi onödiga kostnader. Släpp inte in okända människor i fastigheten.

Nycklar
Din portnyckel går inte bara till din egen trappa, utan även till de tre portarna. Dessutom använder du den till tvättstugorna och till trapporna där styrelserummet och övernattningsrummet finns. Dock kan man där bara gå in från gårdssidan. Behöver du ny portnyckel eller garagenyckel kontakta vår tekniske förvaltaren. Nyckel till din egen dörr kan du kopiera själv. Det finns ingen huvudnyckel som går till alla lägenheter, så har du låst dig ute får du själv anlita en låssmed.

Våra lägenheter
Husets vanligaste vattenskada uppstår om vatten tränger ut i vid brunnens kant och ner i golvet i badrummet. Var därför noga att rensa golvbrunnen i badrummet ofta.

Byt tätningslister i fönsterkarmarna. Detta för att förhindra röta och minska att det drar från fönstret. Observera att tätningslisten skall sitta på fönsterbågen och täta mot fönsterkarmens insida för att ge effekt. Underhåll av fönstrets utsida ligger hos föreningen, men alla insidans delar ansvarar medlemmen för. Om en ruta går sönder följer gällande: den inre rutan betalas av Bostadsrättsinnehavaren, medan den yttre bekostas av föreningen.

Musik, party mm
Planerar du att ha en fest ska du informera grannarna så de är förberedda på visst oväsen. Som festarrangör bör du sänka volymen efter 22.00 och framför allt om grannarna klagar på ljudnivån. Hög musik är ett av de vanligaste klagomålen i föreningen. Tänk på era grannar! Se även föreningens stadgar § 30.

Andrahandsuthyrning
Du behöver styrelsens medgivande om du ska hyra ut din bostad i andra hand. Ansök om att få hyra ut i andra hand genom föreningens ekonomiska förvaltare.
Se ”Policy för andrahandsuthyrning”

Balkonger och franska fönster
Balkonglådor hängs, av säkerhetsskäl, på insidan av balkongen.
Mattor, sängkläder mm skakas och piskas på piskställningen på takbalkongen, inte från bostadens fönster eller balkong. Mata inte fåglar från balkonger eller fönster då rester av fågelmat lockar råttor och möss till vårt hus.

Kabel-TV
Malmgården har för närvarande kabelkanaler via Com Hem. Har du frågor så gå in på deras hemsida: www.comhem.se.
Det går också bra att ringa 90 222 eller maila direkt till                                     kundservice@comhem.se.
Parabol får ej monteras på balkongräcke, fasad eller tak.

Oönskad post
Om du får oönskad post i din brevlåda måste du själv sopsortera den. Det är ingen annan som städar upp efter dig om du lämnar reklam och liknande ovanpå brevlådorna. Markera din brevlåda ifall du inte vill ha denna typ av försändelser.

Ohyra
Om du upptäcker ohyra, underrätta omedelbart vår tekniska förvaltare. Läs på om olika typer av ohyra samt få lite tips och råd för att motverka dem på anticimex hemsida http://www.anticimex.com/sv/se/privat/.

Trivsel
Tänk på att ditt golv är grannens tak. Det är därför viktigt att du t.ex. inte låter TV, radio eller stereo stå på för högt. Detta är särskilt viktigt mellan kl. 22.00 och 06.00, då vi bör iaktta ”största möjliga tystnad”. Även dusch och bad bör undvikas mellan dessa tider.

Vi vill alla ha det fint i lägenheterna. Därför är det ibland nödvändigt att borra, spika och såga. Detta görs på vardagar mellan kl. 07.00 och 20.00 samt lördagar och söndagar mellan 09.00 och 18.00. Var god och
respektera dessa tider.

Vid akuta händelser
Efter klockan 16.00 på vardagar och under helgerna/röda dagar så är det Örestad industribevakning som åtgärdar akuta fel i fastigheten. Är det saker som kan åtgärdas efterföljande vardag – så felanmäl hos vår förvaltare Sydsverige AB.

Ringer du till Örestads industribevakning och felet inte ses som akut så riskerar du att själv få betala Örestads utryckning.

Exempel på akuta fel:
Säkringen har gått
Spisen läcker gas
Vattenläcka som inte går att stoppa

I övrigt hänvisar vi till Brf. Malmgårdens stadgar. Har du frågor eller synpunkter, ta gärna kontakt med styrelsen på info@malmgarden.org.

 

2. Policy för andrahandsuthyrning

I god tid innan uthyrningen ska en ansökan lämnas till styrelsen. Du får bara hyra ut den om styrelsen ger sitt samtycke, se stadgarna. Hyr du ut lägenheten utan styrelsens samtycke har du förverkat nyttjanderätten till lägenheten.

Styrelsen har en restriktiv policy till att bevilja tillstånd för andrahandsuthyrning.

Enligt bostadsrättslagen får man hyra ut i andra hand när det finns beaktansvärda skäl. Exempel på detta är arbete på annan ort och studier. Mer finns att läsa på Hyresnämndens hemsida.

Vi rekommenderar att det upprättas ett kontrakt även om det gäller en nära vän eller en kortare period.

Frågor om ersättning från försäkringsbolag kan bli besvärligt vid andrahandsuthyrning. Både du som hyr ut och som hyr bör ta kontakt med försäkringsbolaget och kontrollera vad som gäller.
För att ansöka om andrahandsuthyrning, var god fyll i formuläret på malmgarden.org.

Trivselregler_mars2015.pdf